Cins Değişikliği

Cins Değişikliği

a) Tanım; 

2010/4 sayılı Genelgede; 

Cins değişikliği; “Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle, taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir.

– Yapısız iken yapılı hale gelme,

– Yapılı iken yapısız hale gelme,

– Diğer cins değişiklikleridir. 

2010/4 sayılı genelge cins değişikliğini; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde cins değişikliği için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa cins değişikliği işlemi için başvuru kadastro müğdürlüğüne yapılır.

Cins değişikliği işlemi; teknik çalışmayı gerektirmesi nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

b) Başvuruda Bulunacak Belgeler;

1) Yapısız İken Yapılı Hale Gelme;

Boş bir arsaya bir yapı yapılması durumunda cins değişikliği talebinde bulunacak belgeler;

Talebe bağlı işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/4 sayılı genelgenin 7’nci maddesi şu şekildedir;

Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.

Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;

1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

1.2.1 – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

1.2.2 – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

1.2.3 – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

Ancak, cins değişikliği, irtifak hakkı ve birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.

(2) TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS’ de sorgulanarak kontrol edilir.

(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS’e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

* Buna ek olarak cins değişikliğinin özelliği gereği başka belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer belgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2011 tarihli “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde şu şekilde yer almakrtadır.

– Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna dair ilgili kurumdan alınan yazı. (Tapu Plânları Tüzüğünün yayın tarihinden sonra yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde tüzük gereği olarsak yazı ekinde veya yapı kullanma iznine ek olarak vaziyet plânı ve bağımsız bölüm plânı istenir.)

– Belediye ve mücavir alanlar dışında sadece köy nüfusuna kayıtlı veya köyde oturanların köy yerleşin alanları ve civarında ve mezralarda konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılara ilişkin cins değişikliği taleplerinde, inşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü ve yapının bulunduğu köy muhtarlığından izin yazısı aranır. Ancak bu şartları taşıyan ve yapının tamamlandığı tarihten sonra belediye olan yerlerde belediyenin, yapının yapım yılını, fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu ve belediyenin kuruluş tarihini belirten yazısına istinaden işlem yapılır.

– Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar valiliklerce düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir.

2) Yapılı İken Yapısız Hale Gelme;

Bir parselde mevcut olan yapının yıkılması halinde yapılacak cins değişikliği işleminde; “yapısız iken yapılı hale gelme” şeklindeki cins değişikliği işlemi için sıralananlardan en altta yer alan son üç parağrafta sayılanlar hariç diğerlerinin ibraz edilmesi gerekir.

Bir de yapı ile ilgili olmayan cins değişikliği işlemleri vardır. Örneğin; “Meyve bahçesi”nin, “arsa” yapılmak istenmesi durumunda yapılacak cins değişikli taleplerinde; yine “yapısız iken yapılı hale gelme” şeklindeki cins değişikliği işlemi için sıralananlardan en altta yer alan son üç parağrafta sayılanlar hariç diğerlerinin, ayrıca ilgili kurum raporunun ibraz edilmesi gerekir.

Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.